Familierecht
Bedrijfsoverdracht
Barneveld
<< >>

Familierecht

Testamenten
Alles wat moet gaan gelden na uw overlijden kunt u vastleggen in uw testament. Daarbij wordt gekeken naar uw wensen, de mogelijkheden en de fiscale gevolgen. Te denken is aan de benoeming van erfgenamen, een executeur en een clausule waarmee u zorgt dat uw erfenis alleen bij uw kinderen terecht komt en niet bij hun partners. Bij jonge kinderen is het te adviseren een voogdij bepaling (wie voedt u kinderen verder op) en/of een bewindbepaling (wie beheert het vermogen voor uw kinderen zolang zij dat zelf nog niet kunnen) op te nemen. Uw erfgenamen zijn voor u van belang en als u duidelijk aangeeft hoe de verdeling is en wie het gaat regelen voorkomt dat veel onenigheid en onduidelijkheid.

Samenlevingsovereenkomsten
Indien u gaat samenwonen is er niets voor u geregeld volgens de wet. U kunt alles goed regelen door het opmaken van een samenlevingsovereenkomst, waarin bewijsafspraken worden gemaakt en afspraken over de kosten van de huishouding, de inboedel en voertuigen, pensioen, uit elkaar gaan en overlijden. Graag geven wij u advies waarover u kunt nadenken en wat u zoals kunt regelen. Zorg voor elkaar en zorg voor duidelijke afspraken, de wet doet dat niet voor u.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
Indien u vanaf 1 januari 2018 trouwt danwel een geregistreerd partnerschap aangaat, ontstaat voor u -tenzij u huwelijkse voorwaarden maakt- niet meer een algehele gemeenschap van goederen. Vanaf 2018 ontstaat door het ja-woord een beperkte gemeenschap van goederen, in die zin dat tot de gemeenschap behoren alle goederen die al voor het huwelijk gemeenschappelijk waren van de echtgenoten en alle overige goederen die tijdens het huwelijk door echtgenoten samen danwel door een van hen verkregen, tenzij deze goederen worden verkregen door erfopvolging of gift. Tot de gemeenschap behoren niet pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is en met die pensioenrechten verband houdende rechten op nabestaandenpensioen. Ook rechten van vruchtgebruik (de legitieme portie en quasi-legaten) vallen buiten de gemeenschap. Bij giften kan onder de nieuwe wet bepaald worden door de gever dat de verkrijging via een schenking of via testament van de echtgenoten samen zullen zijn. Indien dat niet bepaald is en u heeft geen huwelijkse voorwaarden die van het vorenstaande afwijken blijven de giften privé vermogen van de betreffende echtgenoot. Tot de wettelijke gemeenschap behoren de schulden welke voor het huwelijk gemeenschappelijk waren en schulden van gemeenschappelijke goederen die al van de echtgenoten waren voor het huwelijk. Schulden of niet gemeenschappelijke goederen of schulden die behoren tot een nalatenschap van een van de echtgenoten blijven buiten de gemeenschap. Echtgenoten moeten een goede administratie bijhouden om de herkomst van geld en goederen te kunnen achterhalen bij scheiding en voor schuldeisers. In huwelijkse voorwaarden kunt u de herkomst van het geld, de schulden en de goederen vastleggen. In de huwelijkse voorwaarden kunt u van de wettelijke regeling afwijken. Uitsluiting van iedere gemeenschap of toch nog een algehele gemeenschap van goederen of iedere variant daar tussen in is te regelen in huwelijkse voorwaarden danwel partnerschapsvoorwaarden. Voor ondernemers is het extra van belang om huwelijkse voorwaarden danwel partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Graag informeer ik u middels een vrijblijvende bespreking over de (nieuwe) wettelijke regels.

Schenkingen
Ieder jaar kunt u gebruik maken van de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen. Ook zijn er mogelijkheden om van de extra vrijstellingen gebruik te maken. U kunt schenken in contanten (dan geeft u een bedrag in geld) maar ook “op papier” (u schenkt het nu maar niet in geld, u stelt op papier vast dat u het geeft als zich bepaalde omstandigheden voordoen bijvoorbeeld om uw vermogen te verlagen met het oog op erfbelasting of in verband met verblijf in een bejaarden- of verpleeghuis.

 

Notariële volmachten
Indien u zelf niet langer in staat bent u wil te bepalen kunt u nu, nu u dat nog wel goed kunt iemand aanwijzen om uw belangen te behartigen ter zijner tijd. Hiermee voorkomt u onduidelijkheid en zorgt u dat uw belangen voor gaan. U kunt al uw wensen vastleggen en volmacht geven aan iemand die u vertrouwt. U heeft dan later geen rechter nodig die een bewindvoerder of mentor over u aanwijst. Als u weet wat u wilt legt u dat nu alvast vast.

 U kunt ook bij ons terecht voor onderstaande onderwerpen.

Verklaringen van erfrecht;
Afwikkelingen nalatenschappen;
Estateplanning;
Akte van verdelingen.

Mocht uw onderwerp er niet bij staan, neemt u dan contact met ons op.